Het Boek- en Spelplan, al 19 jaar een succes!

Aanleiding voor de activiteit: 
Bij de opstart van het project was De Biëncorf een OVG-school. (Onderwijs voorrangsgebied). Om de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten zijn we in 1996 in de groepen 1-2 gestart met een laagdrempelige activiteit met de naam Boek- en Spelplan. Ook in het schooljaar 2014-20135, De Biëncorf is inmiddels een brede school, en er kan worden vastgesteld dat deze goedlopende activiteit nog steeds in een behoefte voorziet mede gezien de multiculturele samenstelling van de wijk. Het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school en het vergroten van de ontwikkelingskansen staan voorop bij het Boek- en Spelplan.

Doelstelling van het project: 
Het doel is om de kinderen van de groepen 1 en 2 de gelegenheid te bieden om meer boeken en spellen te leren kennen.
Al spelend ontwikkelen kinderen creatieve, sociale, emotionele, verstandelijke en fijn motorische vaardigheden, die ze nú en later nodig hebben.
Al lezend leren de kinderen nieuwe woorden en begrippen. Een boek is ook een stimulans om eigen belevingen te kunnen verwoorden en te verbeelden. Kortom: lezen en spelen zijn heel belangrijke activiteiten voor een kind.

Doelgroep: 
De kinderen van de kleutergroepen (4, 5 en 6-jarigen) én hun ouders/verzorgers.

Looptijd van het project: 
Dit project loopt inmiddels 19 jaar en is nog steeds succesvol.

Korte omschrijving:
Het Boek- en Spelplan is een project om (taal)ontwikkeling te stimuleren d.m.v. het lezen van boeken en het leren spelen van spellen, zowel op school als in de thuissituatie. De activiteit is laagdrempelig zodat ouders uit verschillende culturen, geactiveerd worden elkaar op school te ontmoeten en nader te leren kennen, onder het genot van een kopje koffie of thee. Daardoor ontstaat draagvlak om o.l.v. een leerkracht ook samen actief te zijn, om van elkaar te leren en de kinderen te begeleiden tijdens deze activiteit.


Beschrijving van de school:
De Biëncorf is een katholieke, middelgrote basisschool met gemiddeld 160 leerlingen. De twee  groepen 1-2 tellen in het schooljaar 2014-2015 gemiddeld 20 leerlingen per klas. De Biëncorf is gevestigd in de stad Oosterhout (NB) in de wijk Slotjes Midden. De wijk kent een bonte mengeling van jong en oud en van verschillende culturen.

De Biëncorf is gehuisvest in een mooi gebouw met een bijzonder praktische indeling, waardoor er altijd een rustige sfeer heerst. De Biëncorf beschikt over een zeer modern en uitgebreid computernetwerk.

Ook onze orthotheek is zeer uitgebreid en hierin kunnen leerkrachten materialen en hulpmiddelen vinden om kinderen extra te helpen. De Biëncorf is een school waar een heleboel geleerd wordt.

We besteden niet alleen aandacht aan de kennis- en leergebieden, maar ook aan de sociaal-emotionele, lichamelijke, creatieve en morele ontwikkeling van kinderen.

De Biëncorf is een veilige en gezellige school, waar kinderen extra begeleiding en/of ondersteuning krijgen als zij wat meer tijd nodig hebben. Kinderen die méér uitdaging nodig hebben komen bij ons op school ook goed aan hun trekken. Wij vinden dat elk kind met plezier naar school moet gaat. De leerkrachten werken met plezier aan een fijne sfeer in de groepen en doen er alles aan om uit het kind te halen wat er in zit. We rekenen daarbij op de steun van de ouders. De Biëncorf is trots op haar openheid: Iedereen is altijd welkom om over welke kwestie dan ook te komen praten.

Brede School
De Biëncorf is het hart van ‘Brede School’ De Biëncorf’. Samen met maatschappelijke instellingen streeft de Brede School naar korte lijnen tussen de verschillende instellingen, het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze kinderen.

We laten dat zien door onze kinderen te stimuleren om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten (sport, spel, muziek e.d.) en door ouders te stimuleren om de school regelmatig binnen te lopen. We onderhouden nauwe contacten met het steunpunt Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, maatschappelijk werk, de schoolarts e.d. Zo wordt de drempel lager voor ouders die één van deze instanties nodig hebben.

Beschrijving van het project: werkwijze Boek- en Spelplan

Eén keer per maand op een donderdagmiddag mogen kinderen samen met hun ouder(s) of verzorger(s) op een bepaald tijdstip een boek komen lenen. De dagen waarop het Boek- en Spelplan plaats vindt staan vermeld in de schoolkalender. Tevens krijgen de ouders één week vóór Boek- en Spelplan een brief met de datum en het tijdstip waarop men wordt verwacht. Kinderen zoeken zelfstandig hun boek uit onder begeleiding van de leerkracht (i.v.m. jongste en oudste kleuters). De collectie boeken wordt door ‘De Biëncorf’ geleend bij de openbare bibliotheek. De school betaalt daarvoor een vergoeding, gefinancierd vanuit de Brede School. (Voorheen vanuit OVG-gelden en daarna vanuit het Onderwijskansenbeleid van de gemeente Oosterhout).

Het geleende boek wordt mee naar huis genomen om daar te worden voorgelezen door de ouders, samen met hun kind. Dit stimuleert het leervermogen en het kind leert nieuwe woorden en de betekenis daarvan en doet kennis op over de wereld om zich heen. Ook in de klas komt de leerkracht hierop terug. Op deze laagdrempelige wijze wordt het lezen van boeken op jonge leeftijd daadwerkelijk gestimuleerd, zowel in de klas als in de thuissituatie. Tevens vindt intensivering van de contacten tussen ouders onderling en met de leerkrachten plaats. Ieder kind heeft een eigen boekenpasje dat wordt gescand en de school stelt een speciale tas beschikbaar waarin het boek wordt gedaan zodat de ouder of verzorger het mee naar huis kan nemen.

Tijdens de uitleen vraagt de coördinator van het Boek- en Spelplan welke ouder/verzorger in de gelegenheid is om op dat moment een spel mee te spelen in de klas. Ouders mogen enkele spellen uitzoeken die ze meenemen naar de klas, om samen met een groepje kleuters het spel te spelen. De klassenleerkracht helpt waar het nodig is. Samen een spel spelen is dan een feest! De animo van de ouders is zeer groot om bij deze activiteit aanwezig te zijn.

Tijdens het uitzoeken van de boeken wordt er gezorgd voor een lekker kopje koffie of thee in de aula, waarbij de ouders nog even kunnen bijpraten. Vaak onder het genot van door de ouders zélf gebakken lekkernijen! Belangrijk hierbij is dat de ouders de handleiding van het spel van te voren kunnen lezen of zelf het spel spelen, zodat ze goed leiding kunnen geven aan het groepje kinderen tijdens het spel. Ouders die de handleiding niet in voldoende mate kunnen lezen of het spel kunnen spelen, worden ondersteund door een andere ouder of een ouder die het spel al vaker gespeeld heeft. Natuurlijk kan de klassenleerkracht altijd als vraagbaak worden geraadpleegd.

Eén keer per maand op een maandag moeten de boeken teruggebracht worden. Alles wordt gecontroleerd door ouders van het Boek- en Spelplan voordat de boeken op donderdagmiddag weer opnieuw uitgeleend worden. Ook de spellen worden na het spelen op de inhoud gecontroleerd.

Organisatie van het Boek- en Spelplan
De commissie die het Boek- en Spelplan organiseert en begeleidt bestaat uit vier ouders en een leerkracht als coördinator van het geheel.

Taken van de coördinator   Taken van de ouders van Boek- en Spel

- contact onderhouden met de         - uitleenadministratie (2 ouders)
  bibliotheek

- uitzoeken en lenen van de            - maken van scanpasjes (1 ouder)
  boekcollectie

- vervangen van beschadigde         - verzorgen van koffie en thee (1 ouder)
  boeken

- vervangen van verloren boeken   - aanschaf nieuwe spellen (1x p. j.)                          

- verzorgen brieven voor de          - evt. uitleg/toelichting van handleidingen
  ouders

- tijdschema leerkrachten             - controle van de boeken en spellen

- aanschaffen nieuwe spellen        - evaluatie met de coördinator
  (€ 250 p.j.)

- contacten met de ouders tijdens de uitleen

- aankleding aula

- evaluatie met de ouders van Boek- en Spel

Resultaten
De resultaten van het Boek- en Spelplan zijn niet kwantificeerbaar in harde cijfers. Maar wel kan worden vastgesteld dat na negentien jaar, de ouders/verzorgers en leerkrachten nog steeds enthousiast zijn over deze activiteit. De opkomst is heel hoog te noemen: ca. 80% geeft acte de présence. Wij besteden als school heel veel aandacht aan taalontwikkeling. Een onderdeel betreft goede en leerzame boeken. Ouders ervaren door het Boek- en Spelplan zélf wat een goed boek voor een kind kan betekenen: leesplezier! Al lezend leren kinderen nieuwe woorden en begrippen. Het boek is ook een stimulans om eigen belevingen te kunnen verwoorden en verbeelden. Door het meespelen van spellen ervaren ouders de sfeer van de groep en leren ze zelf nieuwe spellen te spelen. Zij ervaren ook dat tijdens het spelen van een spel hun kinderen vaardigheden ontwikkelen op verschillende gebieden: creatief (tekenen), sociaal (op de beurt wachten), emotioneel (winnen/verliezen), verstandelijk (begrippen en tellen) en fijn motorische ontwikkeling (met dobbelstenen gooien, pionnen vooruit/achteruit zetten).     

Vaardigheden die ze later nodig hebben bij het leren. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat veel ouders het Boek- en Spelplan ook aangrijpen als een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten waardoor tevens de integratie tussen allochtone en autochtone ouders wordt bevorderd.

Terugblik en evaluatie

Zoals eerder gememoreerd zijn wij zeer tevreden over het verloop van deze activiteit. Wel kan ten opzichte van de start van de activiteit worden geconstateerd dat wij in de loop der jaren de inhoud hebben bijgesteld. Wij zijn bijvoorbeeld gestart met de uitleen van boeken én spellen, maar hebben moeten constateren dat de spellen vaak incompleet en beschadigd terugkwamen of zelfs niet terugkwamen. Ook werden er regelmatig ochtenden georganiseerd waarbij de leerkracht een boekbespreking hield en tips gaf over het voorlezen van goede boeken en wat goede boeken zijn. In de begintijd van het Boek- en Spelplan werden de activiteiten voortgezet in groep drie (tot januari). De leerstof van groep drie is inmiddels in de beginperiode echter zo veelomvattend dat het Boek- en Spelplan hiermee op gespannen voet kwam te staan. Vandaar de keuze om het Boek- en Spelplan alléén maar voor de kleutergroepen te organiseren. Daarnaast hebben we óók vastgesteld dat steeds meer moeders werkzaamheden buitenshuis hebben. Daardoor konden zij steeds minder aanwezig zijn bij de boekbesprekingen. Wij hebben vervolgens bewust gekozen voor één activiteit per maand, op één vaste middag zodat ouders daarmee rekening kunnen houden. 

Ieder jaar wordt het Boek- en Spelplan geëvalueerd. Tijdens de laatste evaluatie hebben we  geconstateerd dat dit concept nog steeds goed aansluit bij de doelstellingen en dat wij er alle vertrouwen in hebben de eerste 25 jaar vol te maken!     

Indien andere basisscholen belangstelling hebben voor dit eenvoudige, maar toch doeltreffende project, dan zijn zij altijd van harte welkom om hiervan kennis te nemen.

Zien is geloven!

Namens het team van Boek- en Spelplan

Det van Campenhout
Coördinator Boek- en Spelplan
Basisschool ‘De Biëncorf’


Schoolnieuws

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

Thema circus 105 DSC_0809
2015-04-17_087a HPIM3032
DSC_1657 sint 2014 90