​Verlof en verzuim

Ongeoorloofd verzuim
 
De school is verplicht elk ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplicht ambtenaar van de gemeente. Ook verzuim dat vermoedelijk ongeoorloofd is, moet worden gemeld. Dat is bijvoorbeeld het geval als een leerling onterecht ziek wordt gemeld. Wanneer een leerling voortdurend te laat komt of weigert deel te nemen aan de lessen is er duidelijk sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. In ieder geval meldt de school het verzuim bij de leerplichtambtenaar als een leerplichtige leerling drie dagen achtereen verzuimt. Alle scholen melden wekelijks verzuim bij de gemeente.

Vrijstellingsgronden 
De Leerplichtwet kent een aantal vrijstellingsgronden. Dat zijn omstandigheden waaronder een leerling geoorloofd afwezig mag zijn. De school kan, al dan niet in overleg met de leerplichtambenaar, vrijstelling van onderwijs geven in de volgende gevallen:

De school is gesloten.
Vanzelfsprekend kan er dan voorlopig geen onderwijs worden gegeven. Ook kan het voorkomen dat het gebouw niet mag worden betreden, bijvoorbeeld na een brand.
De leerling is geschorst.
De leerling moet in schooltijd voldoen aan verplichtingen vanwege godsdienst of levensovertuiging.
De leerling kan door het beroep van beide ouders slechts op vakantie buiten de schoolvakantieperiode.
Als er andere gewichtige omstandigheden zijn.
De leerling is ziek.
Verlof wegens andere gewichtige omstandigheden (nooit vakantie!)

De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof:

Verhuizing: maximaal één dag.
Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal één dag.
Huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal twee dagen.
12.5-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal één dag.
25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders en grootouders: maximaal één dag.
Ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met directie.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: maximaal twee dagen.
Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal één dag.
Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof voor vakantie 
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Slechts één keer per schooljaar kan hiervoor verlof worden gegeven. Deze regeling is echter uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe bij voorkeur acht weken van tevoren indienen bij de schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval géén verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij start de aansluiting met de andere leerlingen mist.

Als het verlof meer is dan 10 lesdagen , dan beslist de leerplichtambtenaar. Aanvragen moeten dan worden gericht aan de leerplichtambtenaar:

mevr. A. Graafmans tel: 0162-489278 (a.graafmans@oosterhout.nl)
mevr. M. Harder tel: 0162-489265 (m.harder@oosterhout.nl)
Postbus 10150
4900 GB Oosterhout

Schoolnieuws

Kalender

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

2015-04-10_39 2014-10-10_099a
Carnaval 2015 031 2014-12-01Ph_032
2015-05-21_27a Thema circus 151